Translate

torsdag 23 juli 2015

Internetberoende?


Läste nyss en artikel av Anu Mustonen som är doktor i psykologi och specialiserad på mediepsykologi kring Internetberoende.

Vissa forskare ska jämställa ett internetberoende med impulskontrollstörning. Det innebär att personen inte kan hantera sitt internetanvändande, vilket ger psykisk och fysisk belastning som leder till en nedsatt funktionsförmåga i vardagslivet.

Det finns i stort två undertyper av beroende eller problemanvändning. Dessa är antingen "specifikt" eller "generaliserad." Det första innebär att man väljer vissa typer av internetinnehåll, t ex porr, hasardspel, eller andra spel.

När det gäller generaliserande är man låst i den virtuella världen. Det sista hänger vanligen samman med att man är beroende av att tillfredsställa sina sociala behov och att få sällskap av andra, oberoende av vad internet används till. Troligen lätt för dessa att hamna bland extremistgrupper på nätet av allehanda slag.

Mustonen menar att trots att terminologin och diagnostiken kring fenomenet inte är färdigutvecklade, finns det mycket forskningsevidens som visar att internetberoende är ett verkligt fenomen och att det är en beroendestörning som kan diagnosticeras som dock endast berör en liten del av befolkningen.

Alla symtom ska i stort beskriva samma fenomen: personen fördjupar sig i internetanvändningen så intensivt, att han eller hon försummat andra livsområden. Det sker så intensivt att den minskar funktionsförmågan och påverkar det psykiska välbefinnandet av sömn, studier och arbete.

I Finland ska det finnas ett självskattningstest, med versioner även för makar och föräldrar, för att bedöma sitt barns internetberoende av britten Kimberley Young.

Youngs test ställer upp följande kriterier för internetberoende:
  1. Upptagenhet med internet, användandet är viktigt
  2. allt mer tid måste tillbringas online
  3. upprepade försök att minska internetanvändandet
  4. abstinensproblem när man minskar internetanvändandet
  5. problem med tidshantering
  6. konflikter med omgivningen (familj, skola, arbete, vänner)
  7. underskattning av den tid som tillbringas på internet
  8. internetanvändningen påverkar sinnesstämningen
 
Vad är orsaken till beroendet av internet?


Enligt Young finns bakgrunden till internetberoendet av internets förmåga att påverka känslor och sinnesstämningar samt i möjligheten att fly undan otrevliga situationer, sinneslägen eller vardagsproblem, på samma sätt som användningen av alkohol och droger kan skapa.

Internet innebär som vi alla redan vet en anonym kommunikationsmiljö med låg tröskel, som inte kräver att man binder sig varken socialt eller psykologiskt. Med en knapptryckning kan man gå vidare från svåra situationer eller slippa stå till svars för det som hävs ur av de egna tangentryckningarna.

Mustonen nämner att internets möjlighet av att vara anonym, erbjuder personer med olika slag av perversioner och sexuella störningar, till exempel pedofiler att enklare hitta sina kamratnätverk på internet.

Det ska finnas mycket forskningsevidens som visar att ett massivt okontrollerat internetberoende har allvarliga ekonomiska, sociala, hälsomässiga och psykiska följder.

Internetberoende är ofta en del av psykisk komorbiditet som speciellt omfattar affektiva störningar, ångest- och impulskontrollstörningar samt substansberoenden. Fysiska följder ska vara övervikt, dålig fysisk kondition, störningar i rörelseorganen och neurologiska störningar, såsom epileptiska anfall.

Internetanvändandet leder till att de mänskliga relationerna i den verkliga världen och kommunikationen med familjemedlemmar minskar.

Internetberoendet är starkt förknippat med dels ensamhet och depression, dels dålig självkänsla och självkompetens. Det är med denna bakgrund inte svårt att förstå varför näthat sprider sig på Internet. Hat är ofta starkt kopplat till sorg.

Kom m.fl. beskrivs, i Mustonens artikel, räkna upp ett antal psykiska störningar som har samband med internetberoende: Substansberoende, hyperaktivitet (Adhd), depression, hätskhet och social ångest. Vidare impulsivitet och otrygga relationer. Det beskrivs vidare att internetberoende har ett negativt samband med trygga relationer och positivt samband med ambivalenta och undvikande relationer.

Ännu mer aktuellt har ny forskning gett ny information om sambandet mellan aggressivitet och internetberoende. Fler forskare ska ha noterat att asocialt, aggressivt beteende hade samband med internetberoende både hos pojkar och flickor.

Mårten Schultz, professor i civilrätt skriver som expert i en statlig utredning att 96 % av anmälda kränkningar på Internet förblir utan åtgärd. Kanske kan problemet avhjälpas tidigare, med mer information kring behandlingsmetoder för problematiskt internetanvändande, istället för att angripa det hela juridiskt utan lönsamt resultat. Möjligen borde fler kanske arbeta för att skapa sig levande kontakter utanför Internet.

I Sydkorea som ska vara världsledande inom internetanvändning är internetberoende och till och med beroenderelaterade dödsfall ett snabbt växande problem. I landet har det därför skapats många behandlingsprogram och ett tätt nätverk av rehabiliteringscentra i landet för att behandla internetberoende. Kanske är vi i Sverige snart där själva.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar