Translate

söndag 3 januari 2016

Lobbyister, mutor och bestickning

Tänk vad duktig man kan bli på att plocka upp, träna, torka av, diska och dammsuga, allting i stort förutom, att börja plugga inför tentan i affärsjuridik som närmar sig illavarslande snabbt. Det borde i psykologiska termer definieras som aktiv förträngning.

Med det i tanke, så kanske jag ändå kunde slå samman studierna med något som hör till mer opretentiöst och till viss del konstnärligt utövande, som att skriva om något som hör till tentan som samtidigt kan vara intressant.

Bild från http://www.kommunikationsforum.dk
Alla dessa politiska lobbyister som idag sitter på forum och bloggar på nätet och ofta skriver likartade och upprepade politiska budskap, när de inte sitter och sprider förtal om andra från samma plattformar, som de vill pränta in i allmänhetens ibland lättpåverkande medvetanden, för att få dem att rikta uppmärksamheten mot specifika ämnen och värva anhängare till någon bakomliggande politisk organisation, bör sannolikt vara möjliga representanter för mottagande av muta samtidigt som vissa större politiska organisationer sannolikt bör vara möjliga representanter för bestickning. Vissa talar om "lobby-korruptionen".

Allmänheten tycks inte få någon insyn idag över gåvor och finansiella transaktioner som ges till politiska organisationer eller lobbyister. Kanske har förmånerna varit för stora för att tillsätta någon sådan.

Mutbrott regleras av BrB 10:5 a §

"Arbetstagare som för sig själv eller för annan tar emot, låter åt sig utlova eller begär muta eller annan otillbörlig belöning för sin tjänsteutövning, döms för mutbrott till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma ska gälla, om arbetstagaren begått gärningen innan han erhöll anställningen, eller efter det han slutat detsamma. Är brottet grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. "

Det är dock inte endast arbetstagare, utan vad som sägs i första stycket tillämpas även på,

1. ledamot av styrelse, verk, nämnd, kommitté, eller annan sådan myndighet som hör till staten eller till kommun, landsting eller kommunalförbund,
2. den som utövar uppdrag som är reglerat i författning,
3. den som omfattas av lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m eller annan som fullgör lagstadgad tjänsteplikt,
4. den som utan att inneha anställning eller uppdrag som nu har sagts utövar myndighet,
5. den som i annat fall än som avses i 1-4 på grund av förtroendeställning fått till uppgift att för någon annan
a) sköta en rättslig eller ekonomisk angelägenhet,
b) genomföra en vetenskaplig eller motsvarande utredning,
c) självständigt sköta en kvalificerad teknisk uppgift, eller
d) övervaka utförandet av en sådan uppgift som anges i a, b eller c,
6: främmande statsminister, ledamot av främmande statsorgan motsvarande dem som avses i 1,
7.  någon som, utan att inneha anställning eller uppdrag som nu har sagts, utövar främmande statsmyndighet eller utländskt  skiljemannauppdrag,
8. ledamot av kontrollorgan, beslutande organ eller parlamentarisk församling i mellanstatlig eller överstatlig organisation där Sverige är medlem, och
9. domare eller annan funktionär i internationell domstol vars domsrätt Sverige godtar.

Bestickning regleras av BrB 10:5 b §

"Den som lämnar, utlovar eller erbjuder en otillbörlig förmån i fall som avses i 5 a § döms för givande av muta till böter eller fängelse i högst två år."

I praktiken tycks det dock inte vara lika lätt att dömas för mutbrott, om vi ser till domen den 12 november 2015 från Hovrätten över Skåne och Blekinge, där anställda från ett Energibolag och ett Telekombolag i södra Sverige haft ett avtal mellan sig och efter ett arbetsmöte med representation tog ut svängarna till en strippklubb i Köpenhamn, där chefen från Energibolaget bjöd representanter från telekombolaget på champagne för nära 10 000 kr.

Hovrätten fastställde Tingsrättens dom,som menade att det är sedvanlig kutym i näringslivet att bjuda på middag och dryck i anslutning till t ex en hockeymatch. Det som tvistades om var den senare delen av kvällen, där stora pengar spenderades på strippklubb dit de farit med limousine från Malmö. 

Emellertid ansåg Tingsrätten att det skett spontant och under alkoholpåverkan, varför det inte sågs som tillräckligt för att utgöra ett mutbrott. Det är lite märkligt, med tanke på att BrB 1 kap. 2 § säger, " Har gärningen begåtts under självförvållat rus, eller var gärningsmannen på annat vis genom eget  vållande tillfälligt  från sina sinnens fulla bruk, skall detta inte föranleda att gärningen inte anses som brott."

Både mutbrott och bestickning i målet kom dock ändå att ogillas av både Tingsrätt och Hovrätt, även om det ansågs som olämpligt att bjuda på nattklubb, dock inte otillbörligt. Hovrätten menade att det mer var ett misstag till följd av bristande omdöme baserat på alkoholen.

Nu blev männen inte dömda för mutbrott, frågan är om och i sådant fall, i vilken omfattning mutor sker bland politiker och lobbyister. Där förtroendet inte blir större genom ett smygande och döljande av de ofta anonyma lobbyister som de använder, eller med vetskapen, att de får stora pengar och vissa inte drar sig för att grovt förtala och smutskasta andra på nätet som "stör" deras oljade haranger. Det är kanske därför inte så konstigt att lobbyister och vissa politiker, vänder sig mot tonåringar eller svaga grupper på nätet för att lättare påverka dem som inte har ett lika stort försvar.

4 kommentarer:

 1. Inte ens domstolarna kan läsa och tolka lagen enligt rättspraxis. Vi har ett rättsväsende som befinner sig i förskingringen och i fritt fall. De besuttna står ovan lagen. Fy f*n! //T

  SvaraRadera
 2. Representanten från Telekombolaget var tillika även chef för en större enhet inom bolaget och dömdes emellertid för trolöshet mot huvudman, dock inte för mutbrott, för att han var för så full att han inte mindes något, vilket enligt Brottsbalken är lite motsägande. I jämförelse med misshandel eller skadegörelse så ses aldrig berusning som något förmildrande av brottet. Nu kan man nästan tolka det som att ges större gåvor och alla blir så pass berusade att det inte kan betraktas som seriöst, så går de fria. Hovrätten menar dock att de ser på fallet i stort för att bedöma dess otillbörlighet vid muta och bestickning och då första delen av kvällen var rimlig enligt sedvana, så förmildrade det eventuellt den andra delen trots champagne för nära 10 000 kr.

  När det gäller Trolöshet mot huvudman, så köpte chefen in 8 st Iphones till ett värde av 50 000 kr som Telekombolaget hade betalat, trots att de sedan användes för Chefens eller annans privata bruk.

  SvaraRadera
 3. Kungen kan tydligen begå vilket brott som helst utan att straffas. Dock inte resten av familjen, så de är kung du måste sikta mot :)

  SvaraRadera
 4. Då får du bli drottning ;) //T

  SvaraRadera